ลักษณะของดิน กับการออกแบบระบบน้ำหยด

Last updated: Nov 13, 2017  |  4664 จำนวนผู้เข้าชม  |  การออกแบบระบบน้ำ

ลักษณะของดิน กับการออกแบบระบบน้ำหยด

ความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินหรือความสามารถในการอุ้มน้ำของดินไว้ให้พืชใช้ได้มีประโยชน์ต่อการออกแบบระบบน้ำหยด โดยเฉพาะการเลือกอัตราการไหลของหัวน้ำหยดนั้น ลักษณะของดินในแปลงปลูกนั้นมีความสำคัญอย่างมาก ดินเหนียวและดินทรายมีความสามารถในการอุ้มน้ำที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกน้ำหยดที่มีอัตราการหยดที่ต่างกัน

 

ลักษณะดินมีส่วนในการเลือกระบบหรือวิธีในการวางระบบน้ำ

ความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินหรือความสามารถในการอุ้มน้ำของดินไว้ให้พืชใช้ได้มีประโยชน์ ต่อการออกแบบระบบน้ำหยด โดยเฉพาะการเลือกอัตราการไหลของหัวน้ำหยดนั้น ลักษณะของดินในแปลงปลูกนั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะธรรมชาติของต้นไม้ดูดซึมน้ำจากรากฝอย ไม่ใช่รากแก้ว และดินแต่ละประเภทมีความสามารถในการอุ้มน้ำที่ต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกน้ำหยดที่มีอัตราการหยดที่ต่างกัน

 

ลักษณะการหยด:

ลักษณะการให้น้ำหยดบนดินเหนียว จะเป็นวงกว้างแต่จะไม่ลงลึกเมื่อเปรียบเทียบกับดินทราย ดังนั้นดินเหนียวสามารถใช้น้ำหยดที่มีระยะหยดห่างและมีอัตราการไหลที่สูงกว่าดินทราย ทั้งนี้ต้องพิจารณาชนิดของพืชและระยะการปลูกของพืชนั้นๆ

ถ้ากรณีเป็นดินเหนียว การให้น้ำจะเปิดน้ำนานแต่สามารถเว้นการให้น้ำได้นานกว่าดินทราย เพราะดินเหนียวมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้มากกว่า ฉะนั้นควรเลือกใช้ระยะห่าง ที่ 60 CM.

ถ้ากรณีเป็นดินทราย การให้น้ำไม่จำเป็นต้องเปิดน้ำนานแต่ควรให้น้ำถี่ เนื่องจากดินทรายมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้น้อย เพราะดินทรายมีเนื้อที่หยาบกว่าดินเหนียว หากเปิดน้ำนานเกินไป น้ำจะไหลซึมลงสู่บริเวณที่ลึกเกินไปกว่ารากพืชจะดูดน้ำไปใช้ได้  ดังนั้นเลือกระยะหยดถี่หน่อยเช่น ระยะห่าง 10 cm. ทั้งนี้ต้องพิจารณาระยะปลูกของต้นพืชด้วย

สำหรับดินร่วนอาจเลือกใช้ระ ยะห่าง ที่ 20 CM. หรือ 30 CM. โดยต้องพิจารณาระยะปลูกของต้นพืชด้วย