แจ้งการจัดส่งสินค้า

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ธนภัทร คลังกลาง EV520987989TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 05, 2019 122018000323
สิริพงศ์ ชุ่มใจรัก ใจรักเพลส DKR2000145492 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000203
ภาคิน ชุติวิศวกร DKR2000145490 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000325
นายธวัชชัย บัวหอม DKR2000145488 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000162
อภิชาติ จำปามูล DKR2000145486 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000199
อิทธิชัย ใจวงศ์ DKR2000145485 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000296
หจก.เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์ DKR2000145484 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000218
พิสิษฐ์ ปัตถมสิงหไชย DKR2000145483 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000246
อนันตดา เตชลิขิตสิริ DKR2000145482 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 042019000162
วิศิษฐศักดิ์ แสงพรหมศรี DKR2000145495 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000016
วิสิฐพงศ์ ติเยาว์ DKR2000145497 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000013
นายเจนิทย์ ก้องพานิชกุล DKR2000145499 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000257
ร้าน ศิริวัฒน์การไฟฟ้า DKR2000145498 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 23, 2019 052019000265
บริษัท ไทย เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี0-1075-37002-37-1 มารับเอง ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 14:01 052019000276
นฤมล นันทิยะกุล LALA ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000244
บริษัท ไฮ กรีน ช็อป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขผู้เสียภาษี 0115561028838 ส่งตรง ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000238
ปัญญา มัฆวาลย์ DKR2000143354 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000235
ปราการ ตันติวชิรฐากูร ขนส่ง 4 สหาย ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000217
ตรีวิทย์ไพศาล (2543) สำนักงานใหญ่ เลขผู้เสียภาษี 3100700054662 DKR2000142404 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000188
คุณพลสัณห์ ล้วนแก้ว DKR2000143345 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000270
ณัฐณรงค์ อินศิริ DKR2000143343 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 042019000354
หจก.ดีเจนเนอรัล ซัพพอร์ต DKR2000143341 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000208
นงนุช สุชัยลังการ DKR2000143340 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000140
รณชัย เทพอนุเคราะห์ DKR2000143338 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000177
บุญเหื้อง จิตรสวาท DKR2000142409 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 18, 2019 052019000185
เดชา ปาทาน DKR2000143355 Kerry-ems May 17, 2019 052019000103
เอกสิทธิ์ สุวรรณรงค์ DKR2000143351 Kerry-ems May 17, 2019 052019000250
วิภาวรรณ ภูมิกระจ่าง DKR2000143350 Kerry-ems May 17, 2019 052019000242
สมนึก นาคกุญชร DKR2000143348 Kerry-ems May 17, 2019 052019000110
สุติ คงเผื่อน DKR2000143346 Kerry-ems May 17, 2019 052019000060
จิรศักดิ์ เพรชเกตุ DKR2000143342 Kerry-ems May 17, 2019 052019000252
คุณสุนีย์ แก้วมิ่งมงคล DKR2000142897 Kerry-ems May 16, 2019 052019000229
ประมวล งานยาวหวาย DKR2000142461 Kerry-ems May 16, 2019 052019000204
เฉลิมเกียรติ วรรณศิริ DKR2000142460 Kerry-ems May 16, 2019 052019000148
คุณจีราพัชร์ ภูชัยธัชพงษ์ DKR2000142458 Kerry-ems May 16, 2019 052019000240
ธนบัตร สิงห์ชู DKR2000142454 Kerry-ems May 16, 2019 052019000184
เอกสิทธิ์ ศรีโพธิ์ช้าง DKR2000142453 Kerry-ems May 16, 2019 052019000031
ปนัสยา มงคล DKR2000142451 Kerry-ems May 16, 2019 052019000206
ธนกร ผ่องเพ็ญศรี DKR2000142944 Kerry-ems May 16, 2019 052019000181
อติภา อุลิศ DKR2000142943 Kerry-ems May 16, 2019 052019000205
สิทธิพล สำนักดี DKR2000 Kerry-ems May 16, 2019 052019000151
จักรณรงค์ DKR2000142938 Kerry-ems May 16, 2019 052019000209
ธนะ​ บูรณะ​ธ​นัง DKR2000142936 Kerry-ems May 16, 2019 042019000358
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขผู้เสียภาษี 0107559000125 มารับสินค้าเอง ต้นเดือน คุณเมย์(โทร) ไปรษณีย์ไทย-EMS May 15, 2019 16:12 052019000018
อฐิติญา เเวดอุดม DKR2000141764 Kerry-ems May 14, 2019 052019000138
ทศพล​ เขียว​สม​ 2000141763 Kerry-ems May 14, 2019 042019000382
เชษฐา ฉายะสถิตย์ DKR2000141759 Kerry-ems May 14, 2019 052019000087
สาธวี จันวนา DKR2000141758 ไปรษณีย์ไทย-EMS May 14, 2019 042019000497
วีระพล ไหวพริบ DKR2000141131 Kerry-ems May 13, 2019 052019000019
Ahmad chelaeh DKR2000141127 Kerry-ems May 13, 2019 042019000452
ชื่อลูกค้า : ธนภัทร คลังกลาง
Tracking number : EV520987989TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000323
ชื่อลูกค้า : สิริพงศ์ ชุ่มใจรัก ใจรักเพลส
Tracking number : DKR2000145492
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000203
ชื่อลูกค้า : ภาคิน ชุติวิศวกร
Tracking number : DKR2000145490
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000325
ชื่อลูกค้า : นายธวัชชัย บัวหอม
Tracking number : DKR2000145488
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000162
ชื่อลูกค้า : อภิชาติ จำปามูล
Tracking number : DKR2000145486
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000199
ชื่อลูกค้า : อิทธิชัย ใจวงศ์
Tracking number : DKR2000145485
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000296
ชื่อลูกค้า : หจก.เทพารักษ์ฮาร์ดแวร์
Tracking number : DKR2000145484
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000218
ชื่อลูกค้า : พิสิษฐ์ ปัตถมสิงหไชย
Tracking number : DKR2000145483
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000246
ชื่อลูกค้า : อนันตดา เตชลิขิตสิริ
Tracking number : DKR2000145482
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000162
ชื่อลูกค้า : วิศิษฐศักดิ์ แสงพรหมศรี
Tracking number : DKR2000145495
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000016
ชื่อลูกค้า : วิสิฐพงศ์ ติเยาว์
Tracking number : DKR2000145497
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000013
ชื่อลูกค้า : นายเจนิทย์ ก้องพานิชกุล
Tracking number : DKR2000145499
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000257
ชื่อลูกค้า : ร้าน ศิริวัฒน์การไฟฟ้า
Tracking number : DKR2000145498
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000265
ชื่อลูกค้า : บริษัท ไทย เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี0-1075-37002-37-1
Tracking number : มารับเอง
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019 14:01
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000276
ชื่อลูกค้า : นฤมล นันทิยะกุล
Tracking number : LALA
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000244
ชื่อลูกค้า : บริษัท ไฮ กรีน ช็อป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขผู้เสียภาษี 0115561028838
Tracking number : ส่งตรง
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000238
ชื่อลูกค้า : ปัญญา มัฆวาลย์
Tracking number : DKR2000143354
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000235
ชื่อลูกค้า : ปราการ ตันติวชิรฐากูร
Tracking number : ขนส่ง 4 สหาย
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000217
ชื่อลูกค้า : ตรีวิทย์ไพศาล (2543) สำนักงานใหญ่ เลขผู้เสียภาษี 3100700054662
Tracking number : DKR2000142404
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000188
ชื่อลูกค้า : คุณพลสัณห์ ล้วนแก้ว
Tracking number : DKR2000143345
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000270
ชื่อลูกค้า : ณัฐณรงค์ อินศิริ
Tracking number : DKR2000143343
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000354
ชื่อลูกค้า : หจก.ดีเจนเนอรัล ซัพพอร์ต
Tracking number : DKR2000143341
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000208
ชื่อลูกค้า : นงนุช สุชัยลังการ
Tracking number : DKR2000143340
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000140
ชื่อลูกค้า : รณชัย เทพอนุเคราะห์
Tracking number : DKR2000143338
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000177
ชื่อลูกค้า : บุญเหื้อง จิตรสวาท
Tracking number : DKR2000142409
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000185
ชื่อลูกค้า : เดชา ปาทาน
Tracking number : DKR2000143355
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000103
ชื่อลูกค้า : เอกสิทธิ์ สุวรรณรงค์
Tracking number : DKR2000143351
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000250
ชื่อลูกค้า : วิภาวรรณ ภูมิกระจ่าง
Tracking number : DKR2000143350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000242
ชื่อลูกค้า : สมนึก นาคกุญชร
Tracking number : DKR2000143348
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000110
ชื่อลูกค้า : สุติ คงเผื่อน
Tracking number : DKR2000143346
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000060
ชื่อลูกค้า : จิรศักดิ์ เพรชเกตุ
Tracking number : DKR2000143342
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000252
ชื่อลูกค้า : คุณสุนีย์ แก้วมิ่งมงคล
Tracking number : DKR2000142897
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000229
ชื่อลูกค้า : ประมวล งานยาวหวาย
Tracking number : DKR2000142461
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000204
ชื่อลูกค้า : เฉลิมเกียรติ วรรณศิริ
Tracking number : DKR2000142460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000148
ชื่อลูกค้า : คุณจีราพัชร์ ภูชัยธัชพงษ์
Tracking number : DKR2000142458
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000240
ชื่อลูกค้า : ธนบัตร สิงห์ชู
Tracking number : DKR2000142454
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000184
ชื่อลูกค้า : เอกสิทธิ์ ศรีโพธิ์ช้าง
Tracking number : DKR2000142453
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000031
ชื่อลูกค้า : ปนัสยา มงคล
Tracking number : DKR2000142451
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000206
ชื่อลูกค้า : ธนกร ผ่องเพ็ญศรี
Tracking number : DKR2000142944
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000181
ชื่อลูกค้า : อติภา อุลิศ
Tracking number : DKR2000142943
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000205
ชื่อลูกค้า : สิทธิพล สำนักดี
Tracking number : DKR2000
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000151
ชื่อลูกค้า : จักรณรงค์
Tracking number : DKR2000142938
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000209
ชื่อลูกค้า : ธนะ​ บูรณะ​ธ​นัง
Tracking number : DKR2000142936
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000358
ชื่อลูกค้า : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขผู้เสียภาษี 0107559000125
Tracking number : มารับสินค้าเอง ต้นเดือน คุณเมย์(โทร)
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2019 16:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000018
ชื่อลูกค้า : อฐิติญา เเวดอุดม
Tracking number : DKR2000141764
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000138
ชื่อลูกค้า : ทศพล​ เขียว​สม​
Tracking number : 2000141763
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000382
ชื่อลูกค้า : เชษฐา ฉายะสถิตย์
Tracking number : DKR2000141759
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000087
ชื่อลูกค้า : สาธวี จันวนา
Tracking number : DKR2000141758
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000497
ชื่อลูกค้า : วีระพล ไหวพริบ
Tracking number : DKR2000141131
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000019
ชื่อลูกค้า : Ahmad chelaeh
Tracking number : DKR2000141127
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000452

หมวดหมู่สินค้า